Skip to content

Toelichting aanmeldingsformulier

Toelichting bij het aanmeldingsformulier van Loopgroep Goirle

 1. Aanmeldingsformulier
 • Het lidmaatschap voor de Loopgroep Goirle moet worden aangevraagd door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Het lidmaatschap gaat in na goedkeuring door het bestuur.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor lichamelijke en  gezondheidsklachten die zich rechtstreeks of zijdelings in verband kunnen worden gebracht door deelname aan  loopactiviteiten van de loopgroep
 1. Lidmaatschap
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste de duur van het lopende jaar; van 1 januari tot en met 31 december. Bij aanmelding tussen 1 november en 31 december is dit voor de duur van het volgende lidmaatschapsjaar.
 • De gegevens uit het aanmeldingsformulier worden gebruikt voor de ledenadministratie.
 • De gegevens uit de vragenlijst “Lichamelijke geschiktheid tot lopen” wordt gedeeld met de trainers opdat zij adequaat kunnen handelen bij bijzonderheden.
 • Het loopbestuur meldt, conform artikel 5 van het huishoudelijk reglement, alle lopende leden aan bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (Atletiekunie).
 • De vereniging heeft een website en een facebookpagina. In het protocol beeldmateriaal zijn spelregels vastgelegd over het publiceren van beeldmateriaal. Door aanvragen van het lidmaatschap verklaart het lid geen bezwaar te hebben tegen publicatie van beeldmateriaal zoals vastgelegd in dit protocol.
 • De wandelaars worden door de Atletiekunie ook aangemeld bij de KNBLO.
 • Alle leden van de Atletiekunie hebben automatisch een aanvullende WA-verzekering welke geldt tijdens het beoefenen van de loopsport. Via de Atletiekunie wordt een bewijs van lidmaatschap verstrekt.
 • Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging moet uiterlijk 1 november gebeuren. Bij een niet tijdige afmelding is nog contributie verschuldigd voor het volgende jaar. De reden hiervoor is dat de vereniging bij niet tijdige afmelding contributie verschuldigd is aan de Atletiekunie.
 • Tussentijds beëindiging van het lidmaatschap is slechts in bijzondere gevallen mogelijk. Het bestuur beoordeelt dit.
 • Ledenadministratie: penningmeester@loopgroepgoirle.nl
 • Verdere informatie staat op de site loopgroepgoirle.nl
 1. Contributie
 • Bij aanmelding voor de 16e dag van de maand is contributie verschuldigd met ingang van de eerste van die maand. Bij aanmelding na de 15e dag van de maand is contributie verschuldigd met ingang van de eerste dag van de volgende maand.
 • De contributie is per jaar bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt eind januari van elk jaar via een getekende machtiging geïncasseerd.
 • Het incassant-ID nummer van de loopgroep Goirle is NL77ZZZ180837940000.
 • Het unieke machtigingskenmerk is het ledennummer van de Atletiekunie. Als dat nummer bij de incasso nog niet bekend is, wordt eenmalig als uniek machtigingskenmerk de geboortedatum gebruikt.
 • De hoogte van de contributie bedraagt voor 2024:
  • Lid Atletiekunie recreant € 67,95 per jaar
  • Lid Atletiekunie wedstrijd licentie € 90,95 per jaar
  • proef abonnement  € 25,00 voor 3 maanden
  • Lid Atletiekunie Wandelaar € 67,95 per jaar
  • Rustend lid € 28,00 per jaar